Projecten Consortia

In Nederland houden zeven regionale Consortia Palliatieve Zorg zich actief bezig met het verbeteren van de palliatieve zorg. In samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en zorginstellingen zorgen zij voor de invoering van proactieve zorg en ondersteuning. Hierbij is de mening en ervaring van patiënten en hun naasten heel belangrijk. Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) thema Projecten Consortia dragen wij hieraan bij door:

  • Samenwerkingen aan te gaan binnen de NPPZ II Stimuleringsimpuls
  • Ondersteuning te bieden bij de implementatie van kansrijke projecten
  • Cyclisch te leren middels het Leerwerkplatform
  • Ondersteuning te bieden bij Patiënten- en naastenparticipatie
  • Ervaringen te delen uit de praktijk
Op deze pagina
NPPZ II Stimuleringsimpuls

NPPZ II Stimuleringsimpuls

Om te borgen dat palliatieve zorg een integraal onderdeel wordt van de reguliere zorg is bij de start van het NPPZ II ingezet op de NPPZ II Stimuleringsimpuls. Via die Stimuleringsimpuls kunnen op netwerk-/consortium-/landelijk niveau middelen worden aangevraagd om dit in samenwerking met het NPPZ II te realiseren.

De procedure beschrijft hoe te komen tot samenwerking met het NPPZ II. Hier vind je ook de data van de NPPZ II commissiebesprekingen en het overzicht van de stand van zaken verzoeken tot samenwerking NPPZ II.

Bezoek voor vragen over de NPPZ II Stimuleringsimpuls in relatie tot de Transformatie Palliatieve Zorg ‘Transformatie en NPPZ II Stimuleringsimpuls 27 maart 2024′ (punt 1) op deze pagina.

Wil je meer informatie over de NPPZ II Stimuleringsimpuls? Neem dan contact op met Marjolein Verkammen (m.verkammen@pznl.nl)

Kansrijke projecten

Kansrijke projecten

In het land lopen diverse projecten en initiatieven die door effectieve participatie, samenwerking en kennisuitwisseling bijdragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Het NPPZ II ondersteunt dit soort projecten en initiatieven door:

  • Het borgen van kansrijke projecten die bewezen effectief zijn en klaar voor opschaling.
  • Het ondersteunen van de opschaling van kansrijke projecten op basis van een stappenplan.
  • Te helpen bij het doorontwikkelen van nieuwe projecten die later als kansrijk kunnen worden ingeschat.

Hiernaast is er ook een ondersteunende toolbox voor de implementatie van Kansrijke projecten. Deze toolbox is bedoeld voor (aanstaande) projectleiders of kwartiermakers en dient waar passend als hulpmiddel binnen de projectplannen en beoogde projectgebonden samenwerking. De toolbox is hier te vinden.

Het Leerwerkplatform: samen leren en groeien

Het Leerwerkplatform: samen leren en groeien

Het Leerwerkplatform is een omgeving waar projectleiders en -leden met elkaar in contact komen. Het gemeenschappelijke doel is het uitvoeren van een implementatieproject binnen de doelstellingen van het NPPZ II. In samenwerking met experts vanuit Stichting PZNL/NPPZ II delen zij kennis en ervaringen. Op deze manier leren we op een kort, cyclische manier van én met elkaar wat de implementatie en borging van deze projecten bevordert. De geleerde lessen vanuit het Leerwerkplatform zijn te vinden op deze pagina.

Het Leerwerkplatform bestaat uit drie onderdelen:
– Fysieke bijeenkomsten, zoals een Kick off voor nieuwe projectgroepen ZonMw en een jaarlijkse werkconferentie.
– Online bijeenkomsten, zoals inhoudelijke webinars en intervisiebijeenkomsten.
– Het digitale platform. Gebruik makend van het programma Basecamp, zijn voor de verschillende onderwerpen en thema’s ‘tegels’ aangemaakt, waarbinnen de deelnemers vragen kunnen stellen en ervaringen met elkaar kunnen delen. Op deze manier borgen we de opgedane kennis en ervaringen.

Wil je meer over het Leerwerkplatform weten? Neem dan contact op met Moderator Max van Steen (m.vansteen@pznl.nl).

Patiënten- en naastenparticipatie

Patiënten- en naastenparticipatie

Door patiënten te betrekken bij projecten, zoals onderzoek, onderwijs en praktijk, kan de palliatieve zorg worden verbeterd. Binnen een Consortium dragen alle samenwerkende partijen bij aan de best passende palliatieve zorg voor iedere patiënt en naasten. Omdat ernstige ziekte impact heeft op het hele familiesysteem en palliatieve zorg zich richt op de patiënt en zijn naasten is het belangrijk om ook hen in dit proces te laten participeren. Wil jouw Consortium hiermee aan de slag? Lees dan verder op de pagina over de inzet van patiënten- en naastenparticipatie binnen Consortia.

In de praktijk

In de praktijk

Door patiënten te betrekken bij projecten in onderzoek, onderwijs en de praktijk, wordt de palliatieve zorg beter. Voor elk Consortium stelt het NPPZ II daarom budget en ondersteuning beschikbaar voor het (door)ontwikkelen van patiënten- en naastenparticipatie.

Sanne Terpstra heeft hier een start mee gemaakt binnen Consortium Ligare, het grootste consortium binnen de palliatieve zorg dat heel Noordoost Nederland bestrijkt. Terpstra is projectleider patiënten- en naastenparticipatie bij Zorgbelang Groningen, dat deel uitmaakt van het Consortium. Zorgbelang is expert op het gebied van de participatie van inwoners, patiënten en naasten en adviseert, initieert, organiseert en ondersteunt dat zij op verschillende niveaus gelijkwaardig mee kunnen praten in de zorg. Terpstra werkt behalve in de palliatieve zorg, ook binnen de jeugdzorg en de GGZ. Met behulp van het budget vanuit NPPZ II hoopt zij patiënten- en naastenparticipatie binnen de palliatieve zorg concreet handen en voeten te geven.

Aan de slag
Om patiënten- en naastenparticipatie op de juiste manier door te ontwikkelen, is gekozen om eerst een verkenning te doen. “Over al die jaren wil je wel de juiste richting ingaan en niet onbezonnen te werk gaan. Daarom is besloten om eerst een verkenning in te stellen.” Vanaf april tot november 2023 is ze bezig geweest met deze verkenning. Hierbij sprak ze met alle netwerkcoördinatoren en onder meer het Onderwijsknooppunt en is in de hele regio met verschillende zorginstellingen gesproken (bijvoorbeeld met GGz, VG-, ouderen- en ziekenhuiszorg). Dit om een duidelijk beeld te schetsen van hoe men patiënten- en naastenparticipatie definieert binnen onderzoek, onderwijs en praktijk. ”Zo’n verkenning zou ik iedereen aanraden, voordat je werkt aan implementatie.”, aldus Terpstra.

Verkenning
Terpstra merkt dat de netwerkcoördinatoren en hun samenwerkingspartners het belang van patiënten- en naastenparticipatie zeker onderschrijven. “Uit de verkenning blijkt dat er bijvoorbeeld interesse is in het oprichten van patiënten- en naastenraden en dat deze met voldoende inzet ook tot stand komt.” Tijdens het belrondje met cliëntenraden is gevraagd of palliatieve zorg op de agenda’s stond en of er interesse was in samenwerking. “In de ideale situatie komen de patiënt en de naaste zelf aan het woord en denken zij vroeg in het proces mee, en niet (alleen) achteraf met een vragenlijst.”

Hoe nu verder?
Op basis van de verkenning heeft Terpstra een advies gepresenteerd. Daarin wordt onder andere geadviseerd om een adviserend coach aan te stellen gedurende de looptijd van het NPPZ II. Deze adviserend coach adviseert en ondersteunt, maar dient vooral als bruggenbouwer en linking pin tussen de netwerkcoördinatoren, het Consortium en het NPPZ II.

Op basis van het advies en gefaciliteerd vanuit het NPPZ II gaat Terpstra nu aan de slag met het schrijven van een projectplan. Eén van de vragen is: Hoe kun je nu het beste die regio’s meenemen en wie eerst?