Over NPPZ II

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) wil de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar maken. Samen passen en meten wordt de komende jaren de kern van de aanpak van het programma. We doen dit met onze stakeholders en met centraal een stem voor patiënten en naasten.

Ambitie

Ambitie

Het NPPZ II is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020) en geeft met generalistische en specialistische organisaties sturing aan een landelijk implementatieprogramma tot 2027. Ons doel is daarmee aan te sluiten bij het landelijk streven naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor alle patiënten in de palliatieve fase door het hele land, en daaraan zorg op het Juiste Moment door de Juiste Zorgverleners met de Juiste Bekostiging te verlenen. De verbinding tussen het sociale domein en het zorgdomein heeft daarin specifieke aandacht, inclusief de daarbij passende vertegenwoordiging van formele en informele zorgverleners. Saskia Teunissen, onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep NPPZ II: “Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase. Er werken veel partijen samen in het veld van palliatieve zorg en ondersteuning en er gaat veel goed. In de dagelijkse praktijk kunnen we er nog beter voor zorgen dat patiënten en hun naasten zo min mogelijk belemmeringen meer ervaren als ze de zorg voor de laatste fase willen invullen. Dat is een grote droom, waar we al hard aan werken en dankzij het NPPZ II kunnen we nu nog meer meters maken.”

Iedereen die niet meer beter kan worden, verdient de beste kwaliteit van leven die we maar kunnen bieden in die laatste fase

Saskia Teunissen
Voorzitter Stuurgroep NPPZ II
Aanpak

Aanpak

We doen dit door het implementeren van bestaande kennis, multidisciplinaire samenwerking en samen leren en verbeteren. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is hierbij het kompas. We brengen de beste instrumenten, methoden en werkwijzen die de afgelopen jaren op regionaal niveau zijn ontwikkeld verder naar de landelijke schaal. Door samen te leren, in onder andere werkconferenties en op een leerwerkplatform, en intensieve monitoring brengen we de palliatieve zorg in Nederland stap voor stap verder.

Handen in een
Het proces om te komen tot het Plan van Aanpak (april 2022) is exemplarisch voor de brede samenwerking die de komende jaren nodig is. Zo stelden we deze op in samenspraak met de leden van de toenmalige Coöperatie PZNL (AgoraAssociatie Hospicezorg Nederland (AHzN)Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), ​Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz)Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PALZON) en Patiëntenfederatie Nederland) en in afstemming met de Expertisecentra Palliatieve Zorg van de UMC’s, de Consortia Palliatieve Zorg en de Netwerken Palliatieve Zorg en Palliactief.
De aanpak is een vervolg op de Context en contourenschets NPPZ II (februari 2022), die deze partners ook samen opstelden. We gaan het uitvoeringsprogramma nu verder vormgeven met alle partners die zich in willen zetten om samen te leren en zo de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. De breed samengestelde Stuurgroep NPPZ II stelde de aanpak in februari 2022 vast en bewaakt de komende jaren ook de voortgang van het programma.

Achtergrond

Achtergrond

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is een vervolg op het NPPZ I (2014-2020). Gezien haar centrale rol in het veld van de palliatieve zorg heeft PZNL de opdracht van VWS gekregen om het programma in te richten en te organiseren.
Het Plan van Aanpak NPPZ II (april 2022) is opgesteld met de PZNL-leden, de Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ), het Landelijk Overleg Consortia (LOCo), Palliactief en de PZNL Experttafel.

Middelen
In totaal wordt van 2022 tot 2027 € 150 miljoen extra uitgetrokken om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Lees de Kamerbrief (20 december 2021) van toenmalig minister Hugo de Jonge over deze plannen. Minister Conny Helder informeerde donderdag 14 december 2023 de Tweede Kamer over de stand van zaken van de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging en financiële middelen, waar NPPZ II onderdeel van is. Voor het NPPZ II is in totaal € 55 miljoen beschikbaar. Lees de Kamerbrief (14 december 2023). Op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde minister Helder (VWS) op 6 juni 2024 de Tweede Kamer een brief over het verankeren van de palliatieve fase in alle zorgwetten. In de brief licht de minister eerst toe hoe palliatieve zorg in de zorgwetten is vastgelegd, om daarna in te gaan op de transformatie die is ingezet door het implementeren van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de activiteiten die binnen het NPPZ II worden uitgevoerd.