Maatschappelijke Bewustwording

Iedereen weet wat palliatieve zorg is. En iedereen weet wat het kan betekenen voor patiënten en hun naasten. Dat is één van de doelen van het NPPZ II. Hoe proberen we dit te bereiken? Hoe zorgen we ervoor dat de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg toeneemt? Dat doen we via verschillende wegen:

  • Campagnes 
  • Aanwezigheid in (social) media
  • Informatiebijeenkomsten 
  • Samenwerken in projecten
  • Online informatie 
Op deze pagina
Campagnes

Campagnes

Eén van de manieren om mensen te informeren over palliatieve zorg is via grootschalige publiekscampagnes. Sinds het NPPZ II is gestart, zetten we in op campagne voeren.  

Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld
Bijvoorbeeld met de campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’. Hierin stonden telkens zes of zeven patiënten centraal die een levensbedreigende ziekte hebben. Interviews met hen zijn te lezen op de campagnepagina van overpalliatievezorg.nl.

In maart 2023 en in december 2023/januari 2024 hebben duizenden posters in bushokjes gehangen, zijn advertenties in tijdschriften en kranten verschenen en is een tv-spotje vele honderden keren op de Nederlandse tv en op social media vertoond. De campagne werd goed ontvangen (rapportcijfer 7,7) en had een enorm bereik. Ons doel – laten zien dat er nog volop mogelijkheden van zorg en ondersteuning zijn als je ‘uitbehandeld’ wordt genoemd – werd duidelijk bereikt.
In juni wordt met deze campagne opnieuw aandacht voor palliatieve zorg gevraagd. 

Kiezen & Delen
‘Kiezen & Delen’ is de naam van een tweede campagneactiviteit die samen met KWF in 2023 is gestart. ‘Kiezen & Delen’ is een kaartspel, waarmee gesprekken over thema’s als palliatieve zorg, het levenseinde en ‘ongeneeslijk ziek zijn’ worden gestimuleerd. Het kaartspel was gratis te bestellen via kiezenendelen.nu. Dat hebben zo’n 10.000 mensen gedaan. Daarnaast zijn ongeveer 30.000 spellen verspreid via de coördinatoren van regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Zij deelden de kaartspellen uit aan mensen die deelnamen aan bijeenkomsten die de coördinatoren hielden over palliatieve zorg.  

Om te zorgen dat iedereen dit succesvolle kaartspel kan spelen, is het spel vanaf medio september ook online te spelen.

Samen campagne voeren
In het najaar van 2024 gaan we samen met zoveel mogelijk partners campagne voeren. Er staat een publiekscampagne alsook een Week van de palliatieve zorg op het programma.  

In de publiekscampagne wordt ingezet op massamediale aandacht en samenwerking met een media-partner. De campagne wordt ondersteund met activiteiten van een gezamenlijk te organiseren Week van de palliatieve zorg. We sluiten hiermee aan bij de Internationale dag van de Palliatieve zorg, die jaarlijks op de tweede zaterdag van oktober wordt gehouden. En breiden ‘de Dag’ in 2024 uit tot een hele Week. Tientallen zorgorganisaties in het land organiseren in die week – onder meer – bijeenkomsten en open huizen. Vanuit het NPPZ II ondersteunen we landelijke en regionale partners met een toolkit, bestaande uit posters, flyers, logo’s e.d. om zo samen met vele tientallen organisaties palliatieve zorg (aanbod) in de spotlights te zetten. 

Aanwezigheid in (social) media

Aanwezigheid in (social) media

LinkedIn en X 
Om palliatieve zorg bekender te maken, zet het NPPZ II ook social media in. We hebben twee kanalen: LinkedIn en X, waarmee we vooral zorgverleners bereiken. Om burgers (waaronder patiënten en naasten) goed te informeren over palliatieve zorg, is het heel belangrijk dat ook zorgverleners weten wat palliatieve zorg is. Deze zorgverleners zijn namelijk de belangrijkste informatiebron voor patiënten en naasten. Daarom gebruiken we beide kanalen. 

Persberichten en opiniebijdragen
Vanuit het NPPZ II ontstaan regelmatig initiatieven en/of producten die van belang zijn voor burgers. Hierover sturen we persberichten naar journalisten en andere mediamakers. Een voorbeeld hiervan is de publicatie van de Burgerpeiling Palliatieve Zorg. Dit kreeg onder meer aandacht in het radioprogramma Spraakmakers. 

Soms speelt er een nieuwsitem waarop vanuit het NPPZ II een reactie gegeven kan worden in de vorm van een opiniebijdrage. Een voorbeeld hiervan is de publicatie die samen met longarts Sander de Hosson werd gepubliceerd in de Volkskrant: ‘Als we patiënten tijdig laten nadenken over het einde, krijgen ze ook betere palliatieve zorg.’. Zo kunnen we ook via dit podium het NPPZ II onder de aandacht brengen. 

Nieuwsbrieven 
Om de mensen die het kaartspel ‘Kiezen & Delen’ hebben besteld, te stimuleren zich regelmatig in thema’s te (blijven) verdiepen die met palliatieve zorg te maken hebben, starten we in het najaar met een nieuwsbrief voor burgers. Deze wordt eens in het kwartaal naar 10.000 mensen verstuurd.  

De meeste zorgverleners verlenen slechts incidenteel zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Toch zou het goed zijn als zij op de hoogte zijn van de bestaande informatiebronnen, meetinstrumenten, gesprekshulpen en andere handige producten die op gebied van palliatieve zorg beschikbaar zijn. Zodat zij er in hun zorgverlening gebruik van kunnen maken. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede. Aan al die producten besteden we vanaf het najaar maandelijks aandacht in de nieuwsbrief Praktisch Palliatief.

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten

In 2023 en 2024 was de Stimuleringsregeling bijeenkomsten Palliatieve zorg van kracht. Zorgorganisaties werden daarmee uitgenodigd bijeenkomsten te houden, waarop zij burgers informeerden over palliatieve zorg en ondersteuning. Zij ontvingen 500 euro, die ze vrijelijk konden besteden aan catering, zaalhuur, sprekersvergoeding o.i.d. Dankzij de twee rondes van de Stimuleringsregeling zijn zo’n 200 bijeenkomsten gehouden. De kans is groot dat de Stimuleringsregeling in het najaar van 2024 opnieuw wordt aangeboden. 

Op basis van de ervaringen met vele bijeenkomsten, is een reeks materialen beschikbaar gekomen, waarvan organisatoren van nieuwe bijeenkomsten kunnen profiteren. Denk hierbij aan PowerPoint-presentaties, persberichten en evaluatieformulieren. De verzameling beschikbare materialen vind je op deze pagina van de website Palliaweb.

In dit filmpje komen bezoekers aan het woord die een bijeenkomst over palliatieve zorg bijwoonden in Stramproy.

Samenwerken in projecten

Samenwerken in projecten

Het NPPZ II is een samenwerkingstraject van veertien landelijke organisaties. Ook om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten werken zij in diverse projecten met elkaar samen. We noemen er een paar: 

Podcast
Samen met Carend maken we in 2024 veertig podcasts over de breedte van palliatieve zorg. Dan gaat het bijvoorbeeld om palliatief redeneren of het slechtnieuwsgesprek, maar ook over symptomen als reutelen, obstipatie, angst, benauwdheid of misselijkheid.

Webinars ‘Nadenken over de toekomst’
Samen met de Patiëntenfederatie Nederland, Carend, Stichting PZNL en verschillende patiëntenorganisatie maken we in 2023/2024 een serie webinars. Onder de titel ‘Nadenken over de toekomst’ besteden we aandacht aan diverse ziektes, zoals nierfalen, COPD, hartfalen, dementie en longfibrose. De webinars krijgen een forse belangstelling en zijn alle terug te kijken op Overpalliatievezorg.nl. 

Afstemmingsoverleg Maatschappelijke Bewustwording
Vanaf de start van het NPPZ II zijn diverse reguliere ‘afstemmingsoverleggen’ georganiseerd: bijeenkomsten met vertegenwoordigers van landelijke organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg en ondersteuning. Er zijn twee soorten overleggen: met beleidsmakers en met communicatieadviseurs. Deelnemers vertegenwoordigen organisaties als de Patiëntenfederatie Nederland, Levensclub, NVVE, Vereniging leven met dood, KWF, VPTZ, Actiz, KNMG en NFK. 

Wil je hieraan deelnemen? Mail dan naar Cornelis Vlot, via c.vlot@pznl.nl.

Aanwezigen tijdens een bijeenkomst met landelijke partijen in mei 2024.

Online informatie

Online informatie

Uiteraard informeren we burgers ook online over palliatieve zorg.

Websites
Informatie over palliatieve zorg kunnen burgers, patiënten en naasten dan ook vinden op de website Overpalliatievezorg.nl. Velen weten die website al te vinden: in het eerste kwartaal van 2024 bijvoorbeeld, bezochten meer dan 250.000 mensen de website. De website wordt voortdurend uitgebreid. Niet alleen met themapagina’s, maar ook met ervaringsverhalen.  

Voor doelgroepen die we met Overpalliatievezorg.nl niet goed bereiken, zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of mensen die de Nederlandse taal (nog) niet of onvoldoende machtig zijn, zijn we een samenwerking aangegaan met de makers van steffie.nl. Zij ontwikkelen een module over palliatieve zorg.

Webshop
Aan de website van Stichting PZNL, één van de organisaties die sturing geven aan het NPPZ II, is sinds begin 2024 een webshop gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om op één overzichtelijke plek op het internet gratis folders aan te bieden aan patiënten en naasten. Zo zijn er folders te downloaden over bijvoorbeeld palliatieve sedatie, hartfalen, rouw en de stervensfase. 

Infographics
In samenwerking met Carend is in 2024 een start gemaakt met de productie van 25 infographics over palliatieve zorg. Infographics over ascites en hartfalen zijn inmiddels verschenen (en via de webshop beschikbaar), er volgen infographics over onder meer slechtnieuwsgesprek, delier, zingeving en benauwdheid.